Πλειόμορφο Ξανθοαστροκύττωμα

Το Πλειόμορφο Ξανθοαστροκύττωμα (Πλειομορφικό Ξανθοαστροκύττωμα) τυπικά εμφανίζεται σε νεαρούς ενήλικες με μακρύ συνήθως ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. Χαρακτηρίζεται από επιφανειακή φλοιώδη εντόπιση ειδικά στον κροταφικό λοβό. Ιστολογικά παρουσιάζει κυτταρικό πλειομορφισμό, απουσία νεοαγγείωσης και περιοχών νέκρωσης και ελάχιστες ως καθόλου μιτώσεις. Σπανίως εμφανίζει εξαλλαγή σε αναπλαστικές μορφές. Ανήκει στην κατηγορία Γλοιώματα.

Η θεραπεία εκλογής του Πλειομορφικού Ξανθοαστροκυττώματος είναι η προσπάθεια ολικής χειρουργικής εκτομής καθώς αυτή είναι θεραπευτική.

Σε υφολική εκτομή λόγω της αργής ανάπτυξης του όγκου, ο ασθενής τίθεται σε παρακολούθηση έως ότου χρειαστεί επανεπέμβαση.

Scroll to Top